banner8.jpg

greenhost Osakeyhtiön yleiset sopimusehdot

Yleistä

1§ Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat grenhost Osakeyhtiö (jäljempänä toimittaja), sekä sen tarjoamia palveluja käyttävä yksityishenkilö, yritys tai yhteisö (jäljempänä asiakas).

2§ Nämä ehdot astuvat voimaan 1.9.2006 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen

3§ Sopimus syntyy, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai kun asiakas on muutoin ryhtynyt käyttämään toimittajan palvelua tai toimittaja on hyväksynyt asiakkaan tilauksen.

4§ Toimitus katsotaan hyväksytyksi, jollei asiakas reklamoi havaituista virheistä välittömästi. Asiakas on velvollinen korvaamaan toimituksesta aiheutuneet kulut, vaikka sopimus purettaisiin.

5§ Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta. Toimittaja pidättää kuitenkin itselleen oikeuden siirtää sopimukseen perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa ilman toisen osapuolen suostumusta toiselle samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tai kolmannelle osapuolelle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta mahdollisesti siirtyy.

Palvelun sisältö ja tuottaminen

6§ Toimittaja voi tuottaa sopimuksen mukaisen palvelun parhaaksi katsomallaan tavalla. Toimittajalla on oikeus tehdä palvelun sisältöön tai käyttöön liittyviä muutoksia, tiedottaen siitä kuitenkin riittävästi etukäteen. Asiakkaan pyynnöstä tehdyistä muutoksista veloitetaan sopimuksen tai hinnaston mukainen toimenpidemaksu kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

7§ Toimittajalla on oikeus tehdä palvelun sisältöön tai käyttöön liittyviä muutoksia myös tiedottamatta tästä etukäteen, mikäli se on välttämätöntä tietoturva- tai muusta pakottavasta syystä. Tällöin muutoksista pyritään tiedottamaan mahdollisimman nopeasti jälkikäteen.

8§ Palvelun sisältö määräytyy palvelukuvauksen ja sen mukana seuraavien mahdollisten liitteiden mukaan tai tilauksen yhteydessä määritellyistä palveluista.

Toimittajan velvoitteet ja vastuut

9§ Toimittajan velvollisuutena on toimittaa asiakkaalle palveluiden käytön vaatimat tiedot.

10§ Toimittaja pyrkii pitämään tietoverkon omalta osaltaan häiriöttömänä. Mahdolliset viat pyritään korjaamaan mahdollisimman pian, kuitenkin työ- tai virka-ajan puitteissa. Toimittaja voi katkaista asiakkaan mahdollisuuden käyttää tarjoamiaan palveluja tilapäisesti huolto- tai korjaustöiden ajaksi, mikäli tilanne sitä vaatii. Toimittaja ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle huoltotöistä mahdollisesti koituvia kustannuksia.

11§ Toimittaja vastaa välittömiksi luokiteltavista vahingoista, jotka ovat tapahtuneet asiakkaalle toimittajan omakätisen toiminnan kautta. Toimittaja rajoittaa vastuun tällaisessa tapauksessa kuitenkin enintään asiakkaan yhden (1) kuukauden käyttömaksua vastaavaan summaan. Hyvitys suoritetaan palvelun veloituksettomana käyttöaikana. Toimittaja ei vastaa ennalta arvaamattomista, yllättävistä eikä välillisistä vahingoista.

12§ Toimittaja ei vastaa tietoverkon palvelujen, tietojen eikä muun saatavan informaation sisällöstä, toimivuudesta eikä näistä aiheutuvista häiriöistä. Toimittajalla on oikeus poistaa asiakkaalta palveluita käytöstä, mikäli ne rikkovat lakeja tai muutoin aiheuttavat vahinkoa muille.

13§ Toimittajalla on oikeus muuttaa tarjoamansa palvelun toimitustapaa. Muutoksesta ilmoitetaan asiakkaalle kuukautta (1 kk) aiemmin sähköpostin tai normaalin postin välityksellä.

14§ Toimittajalla on oikeus muuttaa asiakkaan käyttäjätunnusta, sähköpostiosoitetta tai muita tietoverkkoliittymän käyttöön rinnastettavia tai liitettäviä tietoja, mikäli ne aiheuttavat konfliktin järjestelmän omien tietojen kanssa.

Asiakkaan velvoitteet ja vastuut

15§ Asiakas on velvollinen huolehtimaan, etteivät hänen käyttäjätunnukseltaan ajettavat ohjelmat ole häiriöksi muille järjestelmän tai tietoverkon käyttäjille. Asiakas vastaa myös käyttämiensä omien ohjelmien toimivuudesta sekä kustannuksista. Omaksi ohjelmaksi luetaan ohjelma, joka ei ole toimittajan asentama. IRC-palveluiden käyttö on kiellettyä.

16§ Asiakas vastaa itse kaikista toimittajan tarjoamien palvelujen käyttöön tarvittavien puhelin-, internet-, yms. liittymien ja palveluiden aiheuttamista kustannuksista.

17§ Asiakas on velvollinen korvaamaan toimittajalle ja kolmansille osapuolille mahdollisista väärinkäytöksistä aiheutuneet kulut. Asiakas vapauttaa toimittajan sekä sen työntekijät kaikista mahdollisista seuraamuksista, joita asiakkaan toimet tai toiminta tietoverkossa tai muuten tämän palvelun kautta mahdollisesti aiheuttavat.

18§ Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksestaan ja sitoutuu käsittelemään toimittajan palveluihin liittyviä salasanoja huolellisesti, jotteivät autentikointiin käytettävät varmenteet päädy sivullisten tietoon. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnukseltaan tapahtuneesta toiminnasta sekä mahdollisista kustannuksista tietoverkossa.

19§ Mikäli asiakas toiminnallaan rikkoo tätä sopimusta, on hän velvollinen korvaamaan aiheuttamastaan vahingosta toimittajalle tai kolmannelle osapuolelle koituneet kulut. Toimittaja voi tarvittaessa myös purkaa sopimuksen.

20§ Asiakkaan tulee ennen palvelun avaamista antaa toimittajalle sen vaatimat, palvelua varten tarvittavat tiedot sekä tarkistaa kirjattujen tietojen oikeellisuus. Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä toimittajalle asiakastietojensa muutoksista.

21§ Mikäli asiakkaan tietoliikenne tai palvelinresurssien käyttö poikkeaa normaalista tai palvelukuvauksen mukaisesta, on toimittajalla oikeus muuttaa palvelun hinnoittelua käyttöastetta vastaavaksi. Tämänlaiset muutokset sovitaan tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa. Toimittaja varaa myös oikeuden priorisoida liikennettä tai palvelinresursseja tällaisissa tapauksissa.

Maksut ja laskutus

22§ Toimittaja laskuttaa asiakasta palvelusta sopimuksessa sovitun laskutuskauden mittaisissa jaksoissa etukäteen. Laskut lähetetään asiakkaan ilmoittamaan postiosoitteeseen (sähköpostitse ja/tai normaalilla postilla). Asiakkaan tulee maksaa lasku siihen merkittyyn eräpäivään mennessä.

23§ Maksusuorituksen mahdollisesta viivästymisestä voidaan periä korkolain mukainen viivästyskorko, hinnaston mukainen maksukehotusmaksu sekä mahdollisesta perinnästä tai sen aloittamisesta aiheutuvat kulut.

24§ Toimittajalla on oikeus estää palvelun käyttö, mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä.

25§ Toimittaja varaa oikeuden muuttaa palvelujen hinnoittelua. Uudet hinnat astuvat voimaan asiakkaan seuraavassa laskutusjaksossa. Asiakkaalla on tällöin oikeus irtisanoa palvelu päättymään ennen uuden hinnoittelun voimaanastumista.

Voimassaolo

26§ Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus voidaan irtisanoa kulloinkin kuluvan sopimuskauden loppuun, ei kuitenkaan keskelle sitä. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti viimeistään sopimuskauden loppuun mennessä.

27§ Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli toinen osapuoli ei noudata sopimuksen ehtoja.

28§ Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus irtisanomisaikaa noudattamatta, mikäli sovittuja palveluja ei voida ylläpitää. Tämä ei kuitenkaan koske satunnaisia katkoja, jotka johtuvat internet-verkosta tai palvelinkoneiden ylläpitotöistä tai laiteviasta, joka saadaan korjattua kohtuullisessa ajassa.

29§ Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli asiakas toiminnallaan aiheuttaa tahallista häiriötä tietoliikenteelle tai kolmannelle osapuolelle. Palvelujen käyttö laittomaan tarkoitukseen tai hyvien tapojen vastaiseen toimintaan antaa myös toimittajalle oikeuden purkaa sopimus heti.

30§ Toimittaja pidättää itselleen oikeuden voimassa oleviin sopimusehtoihin ja niiden
muutoksiin.

Palvelun virheet, virheiden korjaaminen sekä mahdolliset hyvitykset

31§ Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos palvelu poikkeaa olennaisesti palvelukuvauksen määrittelemistä ominaisuuksista, ja poikkeama olennaisesti haittaa palvelun käyttöä.

32§ Asiakas on virheen havaittuaan velvollinen ilmoittamaan siitä välittömästi. Palvelut
ylläpidetään käyttökunnossa sopimuksen mukaisesti ja mahdolliset virheet korjataan niin
pian kuin mahdollista.

33§ Mahdollisessa virhetapauksessa toimittajan vastuu rajoittuu enintään kuluvan kuukauden käyttömaksun hyvittämiseen. Asiakkaan on tehtävä kirjallinen reklamaatio kahdeksan (8) päivän kuluessa virheen ilmenemisestä.

34§ Toimittaja ei vastaa kolmansien osapuolien tietoverkoissa, palveluissa tai ohjelmistoissa esiintyvistä ongelmista tai muista virheistä.

35§ Toimittaja ei vastaa virheistä tai toimintakatkoksista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai kolmannen osapuolen toimista.

36§ Asiakkaan rikkoessa sopimusehtoja toimittaja ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalta jo perittyjä palvelumaksuja.

Palvelun sulkeminen

37§ Asiakas voi pyytää toimittajaa sulkemaan palvelun. Sulkemisesta ja uudelleen avaamisesta voidaan veloittaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

38§ Toimittajalla on oikeus sulkea asiakkaan palvelu, jos asiakas ei ole maksanut laskua kahden viikon kuluttua maksukehoituksen lähettämisestä, rikkoo sopimusehtoja, on haettu selvitystilaan tai konkurssiin tai hänet on todettu maksukyvyttömäksi, asiakkaan tiedot eivät ole oikeat tai asiakasta ei tavoiteta hänen ilmoittamiensa yhteystietojen perusteella.

Erimielisyydet

39§ Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Jollei tämä ole mahdollista, oikeuspaikkana on Turun käräjäoikeus.

greenhost Osakeyhtiö